Regulamin

REGULAMIN SKLEPU Mouse in A house

 • Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez MIAH Rafał Moszczyński z siedzibą w Kielcach (zwaną dalej: „Mouse in A house”), z wykorzystaniem sklepu internetowego www.mouseinahouse.pl(zwanego dalej: „Sklepem Mouse”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Mouse in a house usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 •  

§ 1 Definicje

 • 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • 2. Dostawa – dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez Mouse in a house, za pośrednictwem Dostawcy,
 • 3. Dostawca – Poczta Polska S.A. lub firma kurierska.
 • 4. Hasło – indywidualnie określony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta.
 • 5. Klient – podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 • 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 7. Konto Klienta – funkcjonalność Strony Internetowej Sklepu Mouse , uruchomiona na rzecz Klienta przez Mouse in a house, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 • 8. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w Sklepie Mouse. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 • 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 • 10. Polityka Prywatności – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.mouseinahouse.pl, określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
 • 11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Mouse.
 • 12. Rejestracja – procedura określona w Regulaminie, wypełnienie której wymagane jest dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Mouse.
 • 13. Mouse in a house – MIAH Rafał Moszczyński  ul. Nowa 31, 25-376 Kielce NIP: 6571827813 adres poczty elektronicznej: myszawdomu@gmail.com
 • 14. Strona Internetowa Sklepu Mouse – strony internetowe, pod którymi Mouse in A house  prowadzi Sklep Mouse działające w domenie mouseinahouse.pl
 • 15. Towar – produkt oferowany przez Mouse in A house za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego Mouse.
 • 16. Trwały nośnik – materiał lub urządzenie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 • 17. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 • 18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a Mouse in a house.

§ 2 Wstęp

 • 1. Jako Mouse in A house posiadamy wszelkie prawa do Sklepu Mouse w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu Mouse , a także do wykorzystywanych przez nas wzorców, formularzy i logotypów. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób przez nas określony i zgodny z Regulaminem.
 • 2. Mouse in A house udostępnia Sklep Mouse  jako system teleinformatyczny, za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu Mouse.
 • 3. Mouse in A house  zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu Mouse reklam dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich.
 • 4. Sklep Mouse lub Strony Sklepu Internetowego Mouse nie mogą być wykorzystywane przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania spamu.
 • 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Mouse  odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym przez nas w Regulaminie.
 • 6. Klient, korzystając ze Sklepu Mouse  nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm jego działania. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Mouse , Strony Sklepu Internetowego Mouse lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Mouse in a house, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Mouse in a house.
 • 7. Klient jest uprawniony do korzystania ze Stron Internetowych Sklepu Mouse wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Stron Internetowych Sklepu Mouse w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Mouse in a house.
 • 8. Korzystanie ze Sklepu Mouse oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z Treścią cyfrową zawartą na Stronie Internetowej Sklepu Mouse, z zastrzeżeniem postanowień § 3 Regulaminu.
 • 9. Mouse in a house dołoży starań, aby korzystanie z naszego Sklepu Internetowego Mouse było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego Mouse to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej (Internet Explorer 10, Chrome 30, FireFox 24, Opera 16, Safari 5.1) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mb/s.
 • 10. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Mouse oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu Mouse, Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 • 11. Jako Mouse in A house oświadczamy, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia (stosować aktualne programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet).
 • 12. Mouse in A house tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu Mouse. W przypadku zastosowania przez Mouse in a house powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 3 Rejestracja w Sklepie Internetowym Mouse

 • 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, przy czym Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie Mouse.
 • 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez nas na Stronie Internetowej Sklepu Mouse i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Mouse in A house poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala Hasło.
 • 3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:
 • a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest opcjonalne;
 • b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe;
 • c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
 • d) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do Rejestracji i założenia Konta Klienta;
 • e) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie droga elektroniczną na jego rzecz przez Mouse in a house usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.
 • 4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
 • a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
 • b) upoważnieniem Mouse in a house do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Mouse in a house na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
 • 4a. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej Sklepu Mouse w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest MIAH Rafal Moszczyński wpisana do CEIDG 

   

   , NIP: 6571817813

  adres e-mail: myszawdomu@gmail.com, właściciel strony internetowej Sklepu Mouse . Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez Mouse in a house danych osobowych Klientów zawarta jest w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: http://mouseinahouse.pl/strona/politykaprywatnosci

 • 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji przez Mouse in a house. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych przekazanych podczas Rejestracji danych (za wyjątkiem Loginu) oraz uzyskuje możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez Mouse in a house za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Mouse.
 • 6. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Mouse in a house o utracie Hasła na rzecz osób nieuprawnionych. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując funkcjonalności Konta Klienta.

§ 4 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

 • 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ofertę Mouse in a house.
 • 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym Mouse przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Mouse.
 • 3. Klient składa zamówienie, wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” i Towar, którym jest zainteresowany na Stronie Internetowej Sklepu Mouse, a następnie po skompletowaniu całości zamówienia i wskazanie w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza zamówienia do Mouse in A house przez wybór pola „ZAPISZ I ZAPŁAĆ” w formularzu zamówienia. Przed wysyłką zamówienia do Mouse in A house  podawana jest cena łączna wybranych Towarów, łączny koszt wybranego sposobu Dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją zamówienia.
 • 4. Po złożeniu zamówienia, Mouse in A house  przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.
 • 5. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Mouse in A house potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatność i Dostawa

 • 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu Mouse  zmieszczone przy danym Towarze:
 • a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są wedle wyboru Klienta w: złotych polskich, Euro lub dolarach amerykańskich;
 • b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy;
 • c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
 • 2. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu Mouse  w momencie składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
 • 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 • a) przelew bankowy na rachunek bankowy MIAH Rafał Moszczyński 75 1600 1462 1020 2890 4000 0002 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Mouse in A house potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Mouse in A house.
 • b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Mouse in A house potwierdzenia przyjęcia zamówienia );
 • c) poprzez płatności on-line, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.. (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Mouse in a house potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Mouse in A house informacji z sBlue Media S.A. o dokonaniu płatności przez Klienta.);
 • d) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Mouse in a house potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Mouse in a house informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta).
 • e) przy użyciu kart płatniczych:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 • 4. Klient nie ma możliwości zapłaty za cześć zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Klient informowany jest każdorazowo o terminie na dokonanie płatności za zamówienie, uwzględniający sposób Dostawy.
 • 5. Mouse in a house  zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu Mouse  informację o terminie realizacji zamówienia.
 • 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 • 7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 • 8. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 • 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Kielcach, ul. Nowa 31  Mouse in a house w następujących dniach i godzinach: poniedziałek – piątek w godzinach od 10:00 do 16:00.
 • 10. Mouse in a house dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 • 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo.. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru, do Sklepu Internetowego Mouse , przez Dostawcę Mouse in a house skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 • 12. Mouse in a house  ogłaszać będzie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu Mouse akcje promocyjne w zakresie możliwości obniżenia kosztów Dostaw, w przypadku złożenia przez Klientów Zamówień o określonej wartości.
 • 13. W przypadku, gdy Zamówienie złożone przez Klienta opiewać będzie na kwotę związaną z daną akcją promocyjną w zakresie obniżenia kosztów Dostawy, o której mowa w ust. 12 powyżej, każdorazowy koszt Dostawy zostanie obniżony o kwotę 12 (dwunastu) złotych poprzez uruchomienie automatycznego kodu zniżkowego.
 • 14. Obniżenie ceny Dostawy dotyczy wyłącznie Zamówień opłacanych w polskich złotych (PLN).
 • 15. Działania, o których mowa w ust. 12 - 14 powyżej nie łączą się z innymi promocjami uruchamianymi przez użycie kody, w tym z gift cardami. W przypadku płatności za pomocą gift card Klient obowiązany jest do wcześniejszego kontaktu z info@mouseinahouse.eu

§ 6 Odpowiedzialność i rękojmia

 • 1. Mouse in a house ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Mouse in a house ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 • 2. Mouse in a house zapewnia Dostawę Towaru bez wad fizycznych i prawnych oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 • 3. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
 • a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Mouse in A house niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Mouse in a house albo Mouse in a house nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Mouse in a house usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Mouse in a house. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Mouse in a house.
 • b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Mouse in A house niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Mouse in a house może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Mouse in a house.
 • 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Mouse in a house. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Mouse in a house
 • 5. Mouse in a house odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§ 7 Reklamacje

 • 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Mouse in A house.
 • 2. Mouse in a house w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 • 3. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Mouse in a house.
 • 4. Klient może zgłosić Mouse in a house reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Mouse in a house. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Mouse in a house. Dla złożenia reklamacji Klient może wykorzystać formularz reklamacji zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu Mouse. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Mouse in a house niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 8 Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń – Platforma ODR

 • 1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 • 2. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 • 3. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr
 • 4. Jednocześnie przypominamy adres poczty elektronicznej Mouse in a house do kontaktu z Klientami: shop@mouseinahouse.eu
 • 5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Mouse in a house wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.”

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży i zwrot świadczeń

 • 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 • 2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Mouse in a house oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Mouse in a house na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 • 4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Mouse in a house przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • 5. Mouse in a house ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności bez kosztów  Dostawy Towaru do Klienta. Mouse in a house może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 • 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Mouse in A house lub przekazać go osobie upoważnionej przez Mouse in A house do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • 8. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na koszt Konsumenta na adres Mouse in A house.
 • 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • 10. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:
 • a) bezpośrednio w biurze Mouse in A house w następujących dniach tygodnia i godzinach: poniedziałek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00 
 • b) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej przez przesłanie Towaru na adres Mouse in A house ul. Nowa 31, 25-376 Kielce.
 • 11. Mouse in A house dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10 Wymiana towaru

 • 1. Podstawą wymiany jest dowód zakupu w postaci paragonu, faktury lub potwierdzenia dokonania wpłaty.
 • 2. W ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zakupu klient ma prawo wymiany towaru na inny rozmiar w obrębie danego produktu.
 • 3. Wymianie podlega tylko towar pełnowartościowy, z oryginalną metką, bez śladów użytkowania.

§ 11 Usługi

 • 1. Mouse in A house świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące usługi:
 • a) Prowadzenie Konta Klienta;
 • b) Newsletter
 • 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • 3. Mouse in A house zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 • 4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych § 3 Regulaminu.
 • 5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym i wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu dedykowany formularz udostępniony przez Mouse in a house na Stronie Internetowej Sklepu oraz wyrazi zgodę na korzystanie z usługi. Po przesłaniu wypełnionego dedykowanego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w dedykowanym formularzu potwierdzenie otrzymania wypełnionego formularza przez Mouse in a house, wraz z przekierowaniem na Stronę Internetową Sklepu, za pomocą którego Klient jest zobowiązany potwierdzić wolę skorzystania z usługi. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi Newstletter jest dokonanie potwierdzenia przez Klienta woli skorzystania z usługi.
 • 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Mouse in a house, na adres poczty elektronicznej danych Klientów, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Mouse in a house. Newsletter przesyłany jest przez Mouse in a house do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 •  7. Każdy Newsletter kierowany do Klientów zawiera, w szczególności:
 • a) informację o nadawcy;
 • b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz
 • c) informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 • 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a wypisując się z subskrypcji przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej shop@mouseinahouse.eu
 • 9. Klient, który dokonał Rejestracji może samodzielnie usunąć Konto Klienta lub zgłosić takie żądanie Mouse in A house, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Mouse in a house , może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
 • 10. Mouse in a house jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Mouse in a house lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Mouse in a house zawiadamia Klienta o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wyprzedzeniem 3 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 • 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.
 • 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.
 • 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Mouse in a house na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 kolejnych dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez Mouse in a house poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 • 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Mouse in a house w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych z zastrzeżeniem zachowania wszelkich praw nabytych przez strony.
 • 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 • 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 • 7. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl