REGULAMIN

REGULAMIN ZAKUPÓW

 

 

 

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.mouseinahouse.eu - zwany dalej Sklepem Internetowym, prowadzony jest przez Mouse in A house Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Nowej 31, 25-376 Kielce, wpisanym do KRS numerem 0000608549, NIP 657-292-23-30, Regon 36400710600000, numer konta bankowego 75195000012006468293110002 - zwanym dalej Dostawcą.

2. Dostawca prowadzi sprzedaż towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

3. Nabywca zamawiając towar potwierdza, że zapoznał się z obowiązującym cennikiem na oferowane w Sklepie Internetowym towary, warunkami dostawy towaru oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

4. Zamówienia są przyjmowane przez pod adresem internetowym www.mouseinahouse.pl. W wyjątkowych przypadkach zamówienia mogą być składane telefonicznie pod numerem telefonu 697 806 757 - od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-16:00.

5. Po złożeniu zamówienia Nabywca, na wskazany przez siebie adres e-mail, otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Dostawcę. Podjęcie przez Dostawcę realizacji dostawy nastąpi wyłącznie po potwierdzeniu przez Nabywcę faktu złożenia przez niego zamówienia poprzez przekazanie stosownej informacji drogą elektroniczną na adres e-mail: info@mouseinahouse.eu. 

6. Jeśli w ciągu 24 godzin od chwili przekazania zamówienia Nabywca nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Dostawcę, powinien poinformować o tym Dostawcę przekazując stosowną informację drogą elektroniczną na adres e-mail: info@mouseinahouse.eu lub telefonicznie, na wskazany wyżej numer telefonu.

7. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po dokonaniu przez Nabywcę potwierdzenia złożenia przez niego zamówienia, pod warunkiem przekazania Dostawcy niezbędnych danych Nabywcy umożliwiających zlecenie przez Dostawcę dostawy zamówionego towaru działającemu na terenie kraju operatorowi pocztowemu. 

8. Potwierdzenie nabycia towaru będzie stanowił dołączony do przesyłki paragon. Na żądanie Nabywcy zgłoszone przed realizacją dostawy zamówionego towaru Dostawca wystawi Fakturę VAT, która dołączona zostanie do przesyłki.

9. Ceny towarów uwidocznione w Sklepie Internetowym zawierają podatek VAT i są podawane w polskich złotych (PLN).

10. Cena uwidoczniona w Sklepie Internetowym i podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

11. Sposób dostawy określa Nabywca poprzez wskazanie go spośród dostępnych opcji.

12. Koszty dostawy są ustalane w zależności od wartości zamówienia i sposobu dostarczenia przesyłki. Koszty dostawy ponosi Nabywca. 

13. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu potwierdzenia przez Nabywcę złożenia zamówienia i wynosi do 5 dni roboczych. Przez czas realizacji zamówienia należy rozumieć okres liczony od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu potwierdzenia przez Nabywcę złożenia zamówienia do dnia dokonania wysyłki towaru przez Dostawcę.

14. Dostępnymi formami płatności za zamówione towary są:
- odbiór przesyłki za pobraniem,
- przelew na rachunek bankowy Dostawcy.

15. Dostawa poza terytorium Polski będzie realizowana wyłącznie po dokonaniu płatności na rachunek bankowy Dostawcy.

16. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 16 dni od daty otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy odnosi skutek prawny wyłącznie w przypadku gdy dostarczony towar nie nosi widocznych cech jego używania i nie zostały z niego usunięte bądź naruszone metki identyfikacyjne i informacyjne. 

17. Wraz z odstąpieniem od umowy Nabywca zobowiązany jest na własny koszt dokonać zwrotu dostarczonego towaru wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT. Zwrotu należy dokonać na adres: Mouse in A house Oulu Tech F ul Olszewskiego 21 25-663 Kielce.

18. Po odstąpieniu od umowy Dostawca zwróci Nabywcy równowartość zapłaconej przez Dostawcę kwoty równej cenie towaru + koszty wysyłki DO klienta. Zwrot nastąpi w terminie do 5 dni roboczych przelewem na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

19. Jeżeli po otrzymaniu towaru Nabywca ujawni w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien na własny koszt odesłać towar przesyłką pocztową na adres siedziby Dostawcy. Dostawca nie jest zobowiązany do przyjmowania przesyłek odsyłanych za pobraniem pocztowym. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Dostawca zwróci Nabywcy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich pisemnego zgłoszenia.

20. Jeżeli Nabywca w okresie objętym rękojmią stwierdzi wady towaru, które powstały w czasie jego użytkowania, powinien na własny koszt odesłać towar przesyłką pocztową na adres siedziby Dostawcy. Do przesyłki należy dołączyć potwierdzenie dostawy i informacji czego dotyczy reklamacja. Dostawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Po uznaniu reklamacji, w zamian za towar wadliwy zostanie Nabywcy wydany towar wolny od wad, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe, Dostawca zwróci nabywcy równowartość zapłaconej ceny.

21. Umowa sprzedaży towarów w Sklepie Internetowym zawierana jest zgodnie z prawem polskim. 

22. Poprzez złożenie zamówienia Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Nabywcy przez Dostawcę w zakresie niezbędnym do wykonania dostawy towaru.

23. Dostawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Nabywców. Podane przez Nabywcę dane mogą być przetwarzane jedynie przez Dostawcę i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

24. Nabywca ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.

25. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

26. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych.

27. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.