Zapytanie ofertowe

Kielce, 26.04.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. REALIZACJI USŁUGI DORADCZEJ

NR ZO/01/2018

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej

Mouse in A House Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Nowej 31, 25-376 Kielce realizując zasadę efektywnego zarządzania finansami poprzez rozeznanie rynku przy zakupie usługi/towaru w związku z aplikowaniem o środki dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, zaprasza do składania ofert na realizację usługi doradczej dotyczącej opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności Mouse in a House Sp. z o.o.

Formularz oferty znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej dokumentacji

Uwaga:

Niniejsze zapytanie ma charakter informacyjny i nie należy traktować jako oferty zakupu w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 • Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:
 • Usługa doradcza dot. opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności Zamawiającego obejmuje w szczególności:
 • analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych;
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie wraz z projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych;
 • analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji;
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych);
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);
 • opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z przypisanymi tym zadaniom mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii internacjonalizacji;
 • rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (tam, gdzie dotyczy).

 • Model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności musi zostać opracowany na wzorze przedstawionym w załączniku nr 2 i w oparciu o instrukcje, wytyczne i dokumenty Instytucji Pośredniczącej: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, umieszczone w dokumentacji do konkursu na stronie https://popw.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp
 • Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag do modelu biznesowego internacjonalizacji zgłoszonych przez Zamawiającego oraz przez PARP,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do opracowanego przez Wykonawcę modelu biznesowego internacjonalizacji. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ostatecznej wersji modelu biznesowego internacjonalizacji z Zamawiającym. Szczegółowe regulacje w zakresie czynności odbioru opracowanego przez Wykonawcę modelu biznesowego internacjonalizacji zostaną zawarte w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą w niniejszym postępowaniu ofertowym. Uwagi PARP do modelu biznesowego internacjonalizacji oraz uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawca będzie uzupełniał bez prawa do odrębnego wynagrodzenia,
 • Potencjalny wykonawca musi posiadać doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług dot. internacjonalizacji działalności biznesowej, której dotyczy projekt, a w szczególności w zakresie opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 • Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą umowę na realizację usługi. Szczegółowy zakres umowy opiera się o wytyczne i regulamin konkursu w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” I Osi Priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Zakres umowy zostanie przedstawiony potencjalnemu wykonawcy po dokonaniu jego wyboru.
 • Kryteria oceny:
 • Cena – 70% (maksymalnie 70 punktów),

Punkty za cenę dla całego przedmiotu zamówienia będą obliczane wg następującego wzoru:

najniższa cena oferty

liczba punktów = --------------------------------- x 100 x 70 %

cena badanej oferty

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą brutto i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

 • Termin realizacji usługi – 30% (maksymalnie 30 punktów) będzie obliczany przy zastosowaniu poniższych zasad:
  • 30 pkt. realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia wyboru Wykonawcy,
  • 15 pkt. realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia wyboru Wykonawcy,
  • 0 pkt. realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie powyżej 7 dni roboczych od dnia wyboru Wykonawcy.

Łączna liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

liczba punktów = C + T

gdzie: C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena, T – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – termin realizacji usług. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 • Miejsce i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać dnia 03.05.2019 r. do godz. 24:00.

Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. W formularzu należy wpisać cenę, termin realizacji i termin płatności, potwierdzić stosowne oświadczenia, opatrzyć go datą, podpisać, opieczętować i dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisany) na adres email: moszczynski@gmail.com

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………….

NIP: ………………………………………………..

E-mail: …………………………………………….

będąc świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu i oświadczam/y, iż:

- Zapoznałem/am/liśmy się z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu i nie wnoszę/simy do nich żadnych zastrzeżeń, będąc w pełni związanym/i zawartymi w nim postanowieniami i zasadami;

- Uważam/y się za związanego niniejszą ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuje się do zawarcia Umowy z Zamawiającym w miejscu i czasie przez niego wskazanym i zrealizowaniu zamówienia,

- Poniższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z realizacją zamówienia,

- Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie z treścią Zapytania, tj. „Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach w ofercie w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przeprowadzenia wyboru wykonawcy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz.1182)., - Oferuję wykonanie całości zamówienia za kwotę:

netto: ………………………………… zł

netto słownie: ……………………………………………

brutto: ………………………………………………. zł

brutto słownie: …………………………………………………………………;

- Oferuję następujący termin wykonania zamówienia: ……………………

…………………………………….

miejscowość, data

…………………………………………..

Pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów